Bibliografia

PRZEDMOWA IX
"ZIEMIA". ZARYS DZIEJÓW PISMA XI
TABLICA SYNOPTYCZNA "ZIEMI" XXII
ZASADY BIBLIOGRAFII XXIV
WYKAZ I OZNACZENIA ZBIBLIOGRAFOWANYCH ROCZNIKÓW XXVI
WYKAZ STOSOWANYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW XXVII
SPIS BIBLIOGRAFICZNY 1

I. Część tekstowa

1

1. Filozfia

1

1.1. Etyka

1

1.2. Estetyka

1

1.3. Psychologia

1

2. Historia

1

2.1. Bibliografie

1

2.2. Zagadnienia ogólne

1

2.3. Archeologia

1

2.4. Historia gospodarcza

6

2.5. Historia polityczno-społeczna

9

2.6. Źródla historyczne (dokumenty, pamiętniki, wspomnienia itp.)

28

2.7. Nauki pomocnicze historii

29

2.8. Personalia

29

3. Etnografia

31

3.1. Zagadnienia ogólne

31

3.2. Kultura materialna

34

3.2.1. Zdobnictwo, łowiectwo, rybołówstwo

35

3.2.2. Rolnictwo

35

3.2.3. Rzemiosło

35

3.2.4. Budownictwo

36

3.2.5. Pożywienie, strój

36

3.3. Kultura duchowa

37

3.3.1. Magia

38

3.3.2. Demologia

38

3.3.3. Wierzenia i przesądy

38

3.3.4. Sztuka (kowalstwo, malarstwo, rzeźba, tkactwo)

38

3.3.5. Folklor (ogólnie)

39

3.3.5.1. Taniec, muzyka, instrumenty

40

3.3.5.2. Folklor słowny (legendy, podania, baśnie, zagadki, przysłowia, teksty magiczne, teksty pieśni)

40

3.4. Kultura społeczna

41

3.4.1. Obrzędy rodzinne

42

3.4.2. Obrzędy doroczne

42

3.5. Personalia

43

4. Nauki społeczne i ekonomiczne

44

4.1. Socjologia

44

4.2. Ekonomika, finanse

44

5. Statystyka - demografia

46

6. Prawo

50

6.1. Prawo cywilne, karne, gospodarcze

50

6.2. Administracja

50

7. Wojskowość

51

8. Nauki przyrodnicze

51

8.1. Bibliografie

51

8.2. Nauki o Ziemi (geologiczno-geograficzne)

51

8.2.1. Geologia

51

8.2.2. Mineralogia

53

8.2.3. Hydrologia

53

8.2.4. Geofizyka

53

8.2.5. Geodezja, kartografia

54

8.2.6. Hydrologia

54

8.2.7. Hydrografia

55

8.2.8. Klimatologia, meteorologia

56

8.2.9. Glacjologia

59

8.2.10. Geomorfologia

59

8.2.11. Geografia (ogólna)

60

8.2.12. Geografia gospodarcza

66

8.2.13. Geografia historyczna, paleografia

66

8.2.14. Krajoznawstwo (jako wiedza o kraju i regionie)

66

8.2.15. Przewodniki, informatory turystyczne i krajoznawcze

84

8.2.16. Atlasy, mapy, plany

91

8.2.17. Gospodarka wodna

100

8.2.18. Speleologia

100

8.3. Ochrona przyrody

101

8.3.1. Zagadnienia ogólne

101

8.3.2. Organizacja ochrony przyrody

103

8.3.3. Ochrona przyrody ożywionej

105

8.3.4. Ochrona przyrody nieożywionej

106

8.3.5. Parki narodowe i rezerwaty

107

8.4. Nauki biologiczne

108

8.4.1. Hydrobiologia

108

8.4.2. Paleontologia

108

8.4.3. Botanika

108

8.4.4. Geobotanika, paleobotanika

112

8.4.5. Zoologia, zoogeogragia

112

8.4.6. Antropologia

113

8.4.7. Antropogeografia

114

8.5. Personalia

114

9. Technika - przemysł - rzemiosło

115

9.1. Historia techniki

115

9.2. Budownictwo

116

9.3. Energetyka, górnictwo

117

9.4. Metalurgia, hutnictwo

118

9.5. Przemysł

118

9.6. Rzemiosło

119

10. Transport - łączność - komunikacja

119

10.1. Personalia

123

11. Gospodarstwo wiejskie

123

11.1. Ogrodnictwo, sadownictwo

123

11.2. Leśnictwo

124

11.3. Hodowla zwierząt, łowiectwo

125

11.4. Rybactwo

125

11.5. Rolnictwo

125

12. Nauki lekarskie

126

12.1. Historia medycyny, higiena, farmacja, farmakologia, ratownictwo

126

12.2. Balneologia, uzdrowiska

127

13. Kultura - nauka - oświata

128

13.1. Bibliografie

128

13.2. Zagadnienia ogólne

128

13.3. Regionalizm

130

13.4. Pedagogika, andragogika

132

13.5. Oświat, szkolnictwo

132

13.6. Archiwa, biblioteki, muzea

136

13.7. Sport

150

13.8. Personalia

150

14. Turystyka - krajoznawstwo

150

14.1. Bibliografie

150

14.2. Zagadnienia ogólne

151

14.3. Historia turystyki, taternictwa, alpinizmu, przewodnictwa i ratownictwa górskiego

153

14.3.1. Historia turystyki górskiej

155

14.3.2. Historia narciarstwa

158

14.3.3. Personalia

159

14.3.4. Źródła do dziejów eksploracji turystycznej gór

159

14.3.5. Źródła do dziejów eksploracji turystycznej nizin

160

14.4. Organizacja turystyki, krajoznawstwa, wczasów, taternictwa, alpinizmu i narciarstwa

161

14.5. Krajoznawstwo (jako ruch społeczny)

166

14.5.1. Historia krajoznawstwa

168

14.5.2. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze

170

14.5.3. Metodyka krajoznawstwa

196

14.5.4. Personalia

201

14.6. Metodyka turystyki, turystyki górskiej, taternictwa, alpinizmu podziemnego

207

14.7. Metodyka turystyki narciarskiej i narciarstwa sportowego

207

14.8. Metodyka turystyki żeglarskiej śródlądowej

208

14.9. Metodyka przewodnictwa górskiego

209

14.10. Zagospodarowanie turystyczne

210

14.11. Sprawozdania organizacji turystycznych, turystyka rowerowa

219

15. Językoznawstwo

219

15.1. Bibliografie, zagadnienia szczegółowe

219

15.2. Onomastyka

220

15.3. Toponomastyka

220

15.4. Dialektologia

221

15.5. Słiowniki, personalia

222

15.6. Etymologia

222

16. Nauki o literaturze

223

16.1. Historia i krytyka literatury pięknej

223

16.2. Historia i krytyka piśmiennictwa turystycznego

224

16.3. Personalia

224

17. Literatura piękna

226

17.1. Proza

226

17.2. Poezja

226

18. Sztuka - architektura - urbanistyka

226

18.1. Zagadnienia ogólne, historia sztuki, konserwacja zabytków

227

18.2. Architektura, urbanistyka, ruralistyka

234

18.3. Sztuki plastyczne (malarstwo, rzeźba, grafika)

244

18.4. Sztuka stosowana (zdobnictwo)

248

18.5. Muzyka, śpiew

248

18.6. Teatr

249

18.7. Film, kino

249

18.8. Fotografia, fotografika

250

18.9. Personalia

253

19. Albumy - fotografie - ryciny

254

20. Księgoznawstwo

255

20.1. Bibliografie

255

20.2. Zagadnienia wydawnicze

258

20.3. Czasopiśmiennictwo

265

20.4. Bibliotekarstwo, personalia

276

21. Dzieła treści ogólne - encyklopedie - informatory encyklopedyczne

277

22. Religioznawstwo

278

II. Część ikonograficzna

279
Indeks nazw osobowych 419
Indeks nazw geograficznych 449